O projektu

STÁRNUTÍ (gerontogeneze) je přirozený a biologicky zákonitý proces, během kterého se snižují adaptační schopnosti organizmu, ubývají jeho funkční rezervy a v jednotlivých orgánech nastupují specifické degenerativní, funkční a morfologické změny. Kromě genetické predispozice se na četnosti a intenzitě negativních projevů stárnutí projevuje dlouhodobý životní styl (strava, pohyb, kouření, alkohol), stres a vystavení škodlivinám v okolním prostředí.

Gerontogenezi nelze zastavit, ale díky poznatkům moderní medicíny a investicím do vývoje se kontinuálně zvyšuje nejen počet nemocí, které lze léčit, ale i samotná úspěšnost léčby. Prodlužování života však s sebou přináší další oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, je třeba zaměřit se zejména na kvalitu života a hodnotu zdraví a s tím související celospolečenské náklady.

Cílem České gerontologické a geriatrické společnost (dále ČGGS) ČLS JEP je nejen rozvoj vlastního oboru geriatrie, ale rovněž vytváření programů, které povedou k optimalizaci zdravotního a funkčního stavu seniorů, zvláště pak ke snižování chronické disability, komprese nemocnosti v pokročilém stáří, zlepšování prognózy akutních dekompenzací zdravotního stavu, odvracení ztráty soběstačnosti a vytváření podmínek pro zachování účinnosti a účelnosti kauzálních léčebných metod do nejvyššího věku. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji mezioborové spolupráce a kvalitě následné a dlouhodobé péče, včetně domácí péče, rehabilitačního ošetřovatelství a sociálních služeb. Samostatnou oblast aktivit ČGGS představuje vzdělávání odborné i laické společnosti za účelem zvyšování povědomí o konceptu úspěšného stárnutí a zvláštnostech patogeneze a manifestace chorob ve stáří.

Objevuje se řada aktivit, např. projekt GENERACE, ukazující specifika diabetologie ve stáří, nyní projekt PARTNERSTVÍ, jehož cílem je zdůraznit odlišnosti diagnostiky a léčby u nejčastějších onemocnění vyskytujících se ve stáří. Spolu s Českou kardiologickou společností – sekcí Geriatrické kardiologie jsme se rozhodli vytvořit sérii přednáškových cyklů, určených široké odborné veřejnosti a zaměřených právě na rozdílné aspekty péče o seniorskou populaci.

Pojďme tedy společně zvýšit kvalitu péče o naše polymorbidní seniory, s řadou geriatrických syndromů. Naší ambicí je zlepšení jejich soběstačnosti a kvality života.