Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel stránek cggkongres.cz.uvds573.active24.cz.uvds573.active24.cz společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem v Praze (Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady), IČO 276 566 24, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů a s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

 1. Osobní údaje a jejich zpracování

  1.1 Kategorie osobních údajů

  V závislosti na službách, které využíváte, shromažďujeme a uchováváme pouze nezbytně nutné údaje. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:
  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • pracoviště;
  • specializace;
  • údaje vzniklé na základě trvání smlouvy (fakturační údaje);
  • přihlašovací údaje (přihlašovací jména, e-maily a hesla; ke skutečným heslům přístup nemáme);
  a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:
  • IP adresa;
  • soubory cookies (v případě online služeb),
  • případně jiný online identifikátor.

  1.2 Účely zpracování osobních údajů

  Osobní údaje slouží k poskytování služeb a jejich zlepšování. Údaje zpracováváme z důvodu, který tkví v oprávněném zájmu společnosti We Make Media, s. r. o. Konkrétně sem patří:

  • Zpracování objednávky a fakturace služeb objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro zprostředkování služeb a u vybraných údajů pak splnění právních povinností (například doložení účetního dokladu). Z toho vedoucí vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností.
  • Zajištění zákaznického a technického servisu a odstranění případných problémů při zprostředkování služeb; osobní údaje zpracováváme na základě nezbytného plnění těchto smluv.
  • Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejího individuálního přizpůsobení. Kontaktovat vás můžeme telefonicky, e-mailem, poštovní zásilkou nebo jinou formou, abychom vás informovali o stavu vaší objednávky, dále o aktuálních skutečnostech, změnách, upozorněních, přípravě i o dalších záležitostech týkajících se webového portálu cggkongres.cz.uvds573.active24.cz.uvds573.active24.cz a jeho provozování.
  • Osobní údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů včetně přidávání nových funkcí a zároveň proto, abychom učinili informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu, který se odvíjí od svobody podnikání a spočívá v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům, používáme pro tyto účely osobní údaje v anonymizované podobě.
  • Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
  • Na základě vašeho předchozího souhlasu (viz Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely) vám můžeme prostřednictvím e-mailu zasílat marketingové nabídky ve formě newsletteru (obchodního sdělení), jehož obsahem jsou informace o dalších aktivitách společnosti We Make Media, s. r. o. Tato sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu. Pro odhlášení z odběru můžete také kontaktovat provozovatele webového portálu na info@projektpartnerstvi.cz. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme vaše elektronické kontakty pro tyto účely nadále využívat. Začneme je opět využívat, pokud se zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte. Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních či demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa,
  údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních nebo navštívených produktech). Plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky, neprovádíme. Pokud nejste naším zákazníkem, údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Proti těmto zpracováním máte právo vznést kdykoliv bezplatně námitku. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

  1.3 Předání osobních údajů třetím stranám

  Společnost We Make Media, s. r. o., nepředává osobní údaje třetím stranám vyjma situací nezbytně souvisejících s poskytováním služeb na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

  • zpracovatelům na základě plnění zprostředkování služeb;
  • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění zprostředkování služeb;
  • přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy;
  • třetím stranám, například právním zástupcům či soudům, za účelem ochrany, bezpečnosti a řešení sporů;
  • veřejným orgánům (například Policii ČR).
  Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci svého oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami příslušných společností a osob.

 2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

  3.1 Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s GDPR.

  3.2 Doba zpracování

  Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

  • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z poskytovaných služeb;
  • po dobu, po kterou jsme jakožto správce povinni vaše osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů;
  • souhlas se zasíláním marketingových nabídek je platný po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do odvolání;
  • osobní údaje uložené na základě komunikace jsou platné po dobu 5 let nebo do odvolání.
  V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 3. Práva subjektů ke zpracování osobních údajů

  Zpracováváme-li vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o této činnosti. V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů provádíme v rozporu s jejich ochranou a zákonnými podmínkami této ochrany, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění, likvidaci nebo blokaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoli se se svou žádostí obrátit na společnost We Make Media, s. r. o., nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud tak učiníte, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které společnost We Make Media, s. r. o., potřebuje ke splnění zákonných povinností (například k vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.
  K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobních údajů nebude pro stanovený účel třeba nebo pokud bude uložení vašich osobních údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 4. Webové stránky

  5.1 Soubory cookies

  Aby pro vás byla naše nabídka relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná, používají naše webové stránky tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či v jiném zařízení a jež jsou užívány ve vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme například pro:

  • správnou funkčnost a jednoduchost užívání stránek;
  • zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat;
  • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, pohybu po stránkách a využitých funkcí.

  Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. cookies třetích stran). Informace o produktech, obchodních brandech a službách na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi navštívených webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat. Máte-li ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností We Make Media, s. r. o., a to proto, abychom zajistili lepší provoz internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti We Make Media, s. r. o.

  5.2 Využití souborů cookies

  Soubory cookies používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. session cookies, které jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek, a dlouhodobé, tzv. persistent cookies, jež zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies v zařízení závisí na nastavení samotných cookies a vašeho prohlížeče). Cookies lze rozdělit podle jejich funkce na:

  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení;
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

  5.3 Odmítnutí souborů cookies

  Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. V nastavení svého webového prohlížeče je však můžete odmítnout nebo je omezit na vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

  • Chrome;
  • Firefox;
  • Internet Explorer;
  • Android;
  • iPhone a iPad.

  Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

  5.4 Odkazy

  Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují užitečné informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mohou mít jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv informace, materiály, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

 5. Kontaktujte nás

  6.1 Na co máte právo

  Obrátit se na nás můžete:

  • pokud si nepřejete, abychom vás v budoucnu kontaktovali;
  • jestliže byste rádi získali informace o svých osobních údajích, které zpracováváme;
  • kvůli opravě a aktualizaci svých osobních údajů, které o vás zpracováváme;
  • chcete-li nahlásit jakékoliv zneužití svých osobních údajů;
  • přejete-li si vymazat své osobní údaje z naší databáze;
  • v případě, že byste rádi odvolali svůj souhlas poskytnutý za účelem marketingu.

  6.2 Kontaktní údaje

  Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře a žádosti ohledně těchto Zásad, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@projektpartnerstvi.cz.
  Adresa provozovatele: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

 6. Účinnost

  Tyto zásady platí od 1. června 2022. Své osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Je zcela na vašem uvážení, zda chcete navštěvovat stránky cggkongres.cz.uvds573.active24.cz.uvds573.active24.cz, získávat informace o seminářích, zúčastnit se jich osobně, odebírat informace o nich a být seznámeni s dalšími aktivitami společnosti We Make Media, s. r. o.